Privacybeleid

Privacybeleid van de Vasco Nails Shop - Fabrikant van Hybride Lakken https://vasco-nails.nl (de "Shop")


Vasco Nails winkel privacy beleid
https://vasco-nails.nl
(„Shop”)

Beste gebruiker!

Wij geven om uw privacy en willen dat u zich comfortabel voelt bij het gebruik van onze diensten. Daarom geven wij u hieronder de belangrijkste informatie over de principes van onze verwerking van uw persoonlijke gegevens en de cookies die door onze winkel worden gebruikt. Deze informatie is opgesteld met inachtneming van RODO, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE PERSOONSGEGEVENS

VASCO GEL POLISH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ met maatschappelijke zetel te ul. Inflancka 71, 91-848 Łódź, ingeschreven in het Nationale Rechtbankregister - Ondernemersregister door REGON SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, onder KRS nr. 0000950341, NIP 7262690363, REGON nr. 52144258800000, maatschappelijk kapitaal PLN 100000,00.

Als u contact met ons wilt opnemen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]

UW RECHTEN

U heeft het recht om te verzoeken:

 • toegang tot uw persoonsgegevens, met inbegrip van het verkrijgen van een kopie van uw gegevens (artikel 15 RODO of, indien van toepassing, artikel 13, lid 1, onder f) RODO),
 • rectificatie (artikel 16 RODO),
 • wissen (artikel 17 RODO),
 • beperking van de verwerking (artikel 18 RODO),
 • de gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking (artikel 20 RODO).

En ook het recht om:

te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens:

 • op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder f), RODO (d.w.z. op grond van de door ons nagestreefde gerechtvaardigde belangen), met inbegrip van profilering (artikel 21, lid 1, RODO);
 • wanneer persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, met inbegrip van profilering, voor zover de verwerking verband houdt met dergelijke direct marketing (artikel 21, lid 2, RODO).

Neem contact met ons op als u uw rechten wilt uitoefenen. U kunt bezwaar maken tegen ons gebruik van cookies (waarover u hieronder leest), met name via de relevante browserinstellingen.

Als u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig worden verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de voorzitter van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

PERSOONLIJKE GEGEVENS EN PRIVACY

Hieronder vindt u gedetailleerde informatie over de verwerking van uw gegevens afhankelijk van uw handelingen.

1. Een bestelling plaatsen in de Shop

Met welk doel?
uw bestelling verwerken
Op welke basis?
koopovereenkomst (art. 6(1)(b) RODO) wettelijke verplichting, gerelateerd aan de boekhouding, die ons verplicht uw persoonsgegevens te verwerken (art. 6(1)(c) RODO)
Voor hoe lang?
voor de duur van de bovengenoemde overeenkomst tot het verstrijken van onze wettelijke verplichting met betrekking tot de boekhouding
bovendien worden uw gegevens verwerkt tot het verstrijken van de termijn waarbinnen het mogelijk is vorderingen in te stellen - door u of door ons (zie de laatste tabel in dit deel voor meer informatie)
Wat gebeurt er als u uw gegevens niet verstrekt?
kunt u geen bestelling plaatsen

2. Een account aanmaken in de shop

Met welk doel?
uitvoering van het servicecontract voor de shoprekening
Op basis waarvan?
overeenkomst tot het verrichten van diensten (art. 6, lid 1, onder b) RODO)
Voor hoe lang?
tot het account door u of door ons op uw verzoek wordt verwijderd
bovendien worden uw gegevens verwerkt tot het verstrijken van de termijn waarbinnen het mogelijk is claims in te dienen - door u of door ons (zie de laatste tabel in dit deel voor meer informatie)
Wat gebeurt er als u uw gegevens niet verstrekt?
dan kunt u geen account aanmaken en de functies ervan niet gebruiken, zoals het bekijken van uw bestelgeschiedenis of het controleren van uw bestelstatus

3. Contact met ons opnemen (bijvoorbeeld om een vraag te stellen)

Voor welk doel?
om uw vragen of verzoeken te behandelen
Op welke basis?
een overeenkomst of een handeling op uw verzoek met het oog op het sluiten van een overeenkomst (artikel 6, lid 1, onder b) RODO) - wanneer uw vraag of verzoek betrekking heeft op een overeenkomst waarbij wij partij zijn of kunnen zijn ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw gegevens om met u te communiceren (artikel 6, lid 1, onder f) RODO) - wanneer uw vraag of verzoek geen verband houdt met een overeenkomst
Voor hoe lang?
voor de duur van het contract dat ons bindt of, indien er geen contract is gesloten, tot het einde van de beroepstermijn - zie laatste tabel van deze sectie* tot het verstrijken van de beroepstermijn - zie laatste tabel van dit deel - of totdat wij rekening houden met uw bezwaar tegen de verwerking*
daarnaast worden uw gegevens verwerkt tot het verstrijken van de beroepstermijn - door u of door ons
(zie de laatste tabel van dit deel voor meer informatie)
Wat gebeurt er als u uw gegevens niet verstrekt?
dan kunnen wij niet reageren op uw vraag of verzoek
* wat in uw geval van toepassing is en het eerst voorkomt

4. Uw browserinstellingen of een andere soortgelijke actie om marketing mogelijk te maken

Met welk doel?
direct marketing door het tonen van gepersonaliseerde advertenties (u kunt hier meer over lezen in de paragrafen "Profilering" en "Cookies" van het Privacybeleid).
Op welke basis?
ons gerechtvaardigd belang, bestaande uit de verwerking van gegevens voor het hierboven vermelde doel (artikel 6, lid 1, onder f), van de DPA)
Voor hoe lang?
tot het vervallen of verwijderen door u van cookies die voor marketingdoeleinden worden gebruikt*
Wat gebeurt er als u uw gegevens niet verstrekt?
u ontvangt geen suggesties voor producten of diensten waarin u mogelijk geïnteresseerd bent
* wat in uw geval het vroegst van toepassing is

5. Browserinstellingen of andere soortgelijke handelingen om analytische activiteiten mogelijk te maken

Met welk doel?
om te analyseren hoe u de Shop-website gebruikt en hoe u er doorheen navigeert, om de website aan te passen aan uw behoeften en gedrag. (u kunt hier meer over lezen in de hoofdstukken "Analytics" en "Cookies" van het Privacybeleid)
Op welke basis?
ons gerechtvaardigd belang om uw gegevens te verwerken voor het hierboven vermelde doel (artikel 6, lid 1, onder f) van de DPA)
Hoe lang?
totdat de voor analytische doeleinden gebruikte cookies verlopen of totdat u ze verwijdert*
Wat gebeurt er als u geen gegevens verstrekt?
we zullen geen rekening houden met uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van de Shop in ons ontwikkelingswerk
* wat in het geval van toepassing is en wat zich het eerst voordoet

6. Uw toestemming om marketingcontent van ons te ontvangen (bijv. informatie over speciale aanbiedingen)

Met welk doel?
verzenden van marketinginformatie, met name speciale aanbiedingen
Op welke basis?
Uw toestemming voor onze marketingactiviteiten (artikel 6, lid 1, onder a) RODO)
Voor hoe lang?
totdat u uw toestemming intrekt - vergeet niet dat u uw toestemming te allen tijde kunt intrekken. De verwerking van uw gegevens totdat u uw toestemming intrekt, blijft rechtmatig
daarnaast worden uw gegevens verwerkt tot het verstrijken van de periode waarin het mogelijk is claims in te dienen - door u of door ons (zie de laatste tabel van dit hoofdstuk voor meer informatie)
Wat gebeurt er als u uw gegevens niet verstrekt?
u ontvangt ons marketingmateriaal niet, inclusief informatie over onze speciale aanbiedingen

7. Abonnement op de nieuwsbrief

Met welk doel?
het versturen van de nieuwsbrief
Op welke basis?
overeenkomst voor het verzenden van de nieuwsbrief (art. 6, lid 1, onder b) RODO)
Voor hoe lang?
totdat u zich afmeldt voor onze nieuwsbrief
bovendien worden uw gegevens verwerkt tot het verstrijken van de termijn waarbinnen u of wij aanspraken kunnen doen gelden (zie de laatste tabel van deze sectie voor meer informatie)
Wat gebeurt er als u uw gegevens niet verstrekt?
u zult geen informatie over de Shop en onze diensten kunnen ontvangen

8. Het verrichten van een handeling of nalaten dat aanleiding kan geven tot een vordering met betrekking tot de Shop of onze diensten

Met welk doel?
 de vaststelling, het onderzoek of de verdediging van mogelijke vorderingen met betrekking tot het gesloten contract of de geleverde diensten
Op welke basis?
ons gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken voor het hierboven vermelde doel (artikel 6, lid 1, onder f) RODO)
Voor hoe lang?
tot het verstrijken van de verjaringstermijn voor claims of totdat wij rekening hebben gehouden met uw bezwaar tegen de verwerking*
Wat gebeurt er als u geen gegevens verstrekt?
onvermogen om vorderingen vast te stellen, te doen gelden of te verdedigen
* wat in uw geval van toepassing is en wat het vroegst zal zijn

HET PUBLICEREN VAN UW GEGEVENS

Als u ervoor kiest een reactie te publiceren, zijn de inhoud en uw handtekening zichtbaar voor andere Store-gebruikers.

Wij maken uw e-mailadres niet bekend aan andere gebruikers - tenzij u dat zelf doet.

PROFIELEN

Wij maken profielen binnen de Winkel - dit gebeurt met betrekking tot u als u dit heeft toegestaan. Bij deze profilering wordt aan de hand van informatie over de inhoud die u bekijkt automatisch beoordeeld in welke producten of diensten u geïnteresseerd bent. Als gevolg daarvan zullen advertenties voor producten of diensten die worden weergegeven binnen de online diensten die u gebruikt, beter op u en uw behoeften zijn afgestemd.

De profilering die wij uitvoeren resulteert niet in beslissingen die rechtsgevolgen voor u hebben of u op een vergelijkbaar significante manier beïnvloeden.

ANALYTISCHE ACTIVITEITEN

Wij voeren analytische activiteiten uit op de Winkel om deze intuïtiever en toegankelijker te maken - met betrekking tot u is dit het geval als u ons hiervoor toestemming geeft. Als onderdeel van deze analyse houden wij rekening met hoe u door de Winkel navigeert - bijvoorbeeld hoe lang u op een bepaalde subpagina blijft of waar in de Winkel u klikt. Hierdoor kunnen wij de lay-out en het ontwerp van de winkel en de inhoud ervan aanpassen aan uw behoeften.

GEGEVENSBEVEILIGING

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens passen wij organisatorische en technische maatregelen toe in overeenstemming met de relevante wettelijke voorschriften, waaronder het gebruik van verbindingscodering met een SSL-certificaat.

COOKIES

Onze Shop maakt, zoals de meeste websites, gebruik van zogenaamde cookies (cookiebestanden). Deze bestanden:

 • worden opgeslagen in het geheugen van uw apparaat (computer, telefoon, enz.);
 • veranderen de instellingen van uw apparaat niet.

In deze Shop worden cookies gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het onthouden van uw sessie
 • statistieken
 • marketing
 • verstrekken van Shop functionaliteit

Om te weten te komen hoe u cookies kunt beheren, inclusief het uitschakelen ervan in uw browser, kunt u het helpbestand van uw browser raadplegen. U vindt deze informatie door in uw browser op F1 te drukken. Daarnaast vindt u op de volgende pagina's relevante tips, afhankelijk van de browser die u gebruikt:

Cookies worden niet langer dan 30 dagen na uw laatste bezoek aan de Shop door ons verwerkt.

Via de desbetreffende opties van uw browser kunt u te allen tijde:

 • cookies verwijderen,
 • het gebruik van cookies in de toekomst blokkeren.

In dat geval worden ze niet meer door ons verwerkt.

Meer informatie over cookies vindt u in Wikipedia.

EXTERNE DIENSTEN / ONTVANGERS VAN GEGEVENS

Wij maken gebruik van externe entiteiten om ons te ondersteunen bij het runnen van ons bedrijf. Wij vertrouwen hen de verwerking van uw gegevens toe - deze entiteiten verwerken alleen gegevens op onze gedocumenteerde instructies.

Hieronder vindt u een lijst van de ontvangers van uw gegevens:

ONTVANGER ACTIVITEIT OVERDRACHT VAN GEGEVENS BUITEN DE EUROPESE UNIE
elke activiteit in verband met de Shop hosting provider vindt niet plaats
aanbieder van technische/IT vindt niet plaats
personen die met ons samenwerken in het kader van civielrechtelijke contracten ter ondersteuning van onze lopende activiteiten vindt niet plaats
exploitant van een online handelsplatform vindt niet plaats
zich op een pagina van de Shop bevinden met instellingen die marketing mogelijk maken aanbieder van marketingdiensten vindt niet plaats
op een winkelpagina zijn met instellingen die het uitvoeren van analytics toestaan de partij die analytics op de website mogelijk maakt vindt niet plaats
een bestelling plaatsen in de Shop betalingsprovider vindt niet plaats
de entiteit die de goederen levert - tenzij u voor persoonlijke afhaling hebt gekozen vindt niet plaats
leverancier van software voor bedrijfsbeheer (bv. boekhoudsoftware) vindt niet plaats
leverancier van standaard kantoorsoftware (inclusief e-mailboxen) vindt niet plaats
accountantskantoor vindt niet plaats
aanbieder van een afbetalingsplan vindt niet plaats
abonnement op de nieuwsbrief of toestemming voor het versturen van marketingberichten aanbieder van de nieuwsbrief of marketingberichten vindt niet plaats
gebruik van de online chat in de Shop aanbieder van online chat beschikbaar
in de Shop
vindt niet plaats
uw gebruik van diensten die ons in verband met de Shop via sociale netwerken worden aangeboden sociale netwerken vindt niet plaats
deelnemen aan een tevredenheidsonderzoek over onze diensten of producten entiteiten die het plaatsen van meningen over de Winkel of producten en hun vergelijking mogelijk maken vindt niet plaats
contact met ons opnemen (bijvoorbeeld door een vraag te stellen) leverancier van standaard kantoorsoftware (inclusief e-mailboxen) vindt niet plaats

En daarnaast:

de betrokken overheidsinstanties voor zover wij verplicht zijn de gegevens aan hen ter beschikking te stellen.

omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Sklep internetowy Shoper Premium